D, 1D və 2D tipli nasoslar

 Mərkəzdən qaçma ikitərəfli girisi olan D tipli nasoslar və bu əsasda olan digər elektrik nasoslu aqreqatlar su və özlülüyü suya yaxın və 36 sSt-dən çox olmayan və tərkibində ≤ 0,06%-ə, ölçüləri ≤ 0,2 mm və bərkliyi ≤ 650 kqQ/mm2 olan bərk hissəcikləri, temperaturu 1-:-85°C olan mayeləri vurmaq üçün təyin olunmuşdur.

Iki tərəfli girişi olan D tipli nasoslar yüksək faydalı iş əmsalına və sorma qabiliyyətinə malik olmaqla, eyni zamanda vakkum nasos və borunun diametrinə müvafiq çıxış hissədə əks klapan və bağlayici ilə təchiz olunmuşdur. Bu tip mərkəzdən qaçma nasosları, ufüqi, birpilləli olmaqla iki tərəfli yarımspiral səkilində suyu işçi çarxa gətirmə və spiral səkilində suyu ötürmə xüsusiyyətlərinə malikdirlər. Sorma və təzyiq boruları korpusun aşağı hissəsində yeləşir ki, bu da su borularını və mühərriki sökmədən rotorun işçi hissələrini dəyişərkən nasosun sökülməsi zamanı heç bir mane yaratmır. Nasosun rotoru muftanın köməyi ilə elektrik mühərrikilə birgə fırlanır. Rotorun dayaqlarına ikitərəfli radial podşipniklər xidmət edir.İşçi təkər ikitərəfli girişə malikdir ki, bu da ox boyunca qüvvələr nisbətini tarazlaşdırır.

Bu tipli nasoslar şəhər, sənaye və kənd təsərrüfatı sahələrinin su təchizatı və suvarma sistemlərində istifadə edilir. Belə nasoslar partlayış və yanğın təhlükəsi olan mayeləri vurmaq üçün tətbiq edilə bilməz.

Sərti işarələri:

D 2500-62a-2 tipli nasos,haradakı;

  • D- iki tərəflifli girisi olan nasos;
  • 2500 – məhsuldarlığı, m3/saat;
  • 62 – basqı, m;
  • a – isci çarxın yonulmasinin göstəricisi;
  • 2 – Modernləsmə nomrəsi;

Texniki xarakteristikalari

Nasosun markası Məhsuldarlığı, m3/saat Basqı, m Muhərrikin gücü, kvt
nasos D160-112 (a, b) 70-160 25 – 112 15 – 90
nasos D 200-36 (a, b) 180 – 200 25 – 36 22 – 45
nasos D 320-50 (a, b) 300 – 320 30 – 50 45 – 75
nasos 1D200-90 (a, b) 100 – 200 22,5 – 90 15 – 90
nasos 1D 250-125 (a) 125 – 250 30 – 125 132 – 160
nasos 1D 315-50 (a,b) 230 – 315 36 – 50 45 – 75
nasos 1D 315-71 (a) 150 – 315 18 – 71 90 – 110
nasos 1D 500-63 (a, b) 400 – 500 44 – 63 90 – 160
nasos 1D 630-90 (a, b) 420 – 630 25 – 90 55 – 315
nasos 1D 630-125 (a, b) 500 – 630 82 – 125 250 – 400
nasos1D 800-56 (a, b) 700 – 800 40 – 56 110 – 200
nasos 1D 1250-63 (a, b) 710 – 1250 20 – 63 55 – 315
nasos 1D 1250-125 (a, b) 1030 – 1250 87 – 125 400 – 630
nasos 1D 1600-90 (a, b) 870 – 1600 30 – 90 110 – 630
nasos 2D 2000-21 (a, b) 1250 – 2000 10 – 21 55 – 160
nasos D 630-90 (a, b) 365 – 630 30 – 90 55 – 250
nasos D 2000-21 (a, b) 1400 – 2000 9 – 21 55 – 160
nasos D 2000-100 (a, b) 1800 – 2000 80 – 100 630 – 800
nasos D 2500-62 (a) 1900 – 2500 29 – 62 250 – 630
nasos D 3200-33 (a, b) 2300 – 3200 13 – 33 110 – 400
nasos D 3200-75 (a) 2300 – 3200 35 – 75 400 – 1000
nasos D 4000-95 (a) 3000 – 4000 45 – 95 630 – 1600
nasos D 6300-27 (a, b) 4350 – 6300 14 – 32 200 – 630
nasos D 6300-80 (a, b) 4000 – 6300 38 – 80 630 – 2000

 

meliorator.az